Adatkezelési Tájékoztató2018-08-01T16:26:15+00:00

Tartalom:

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A NYILATKOZAT CÉLJA

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a
Pénzkultúra Alapítvány
(székhely: Budapest 1051, Szent István tér 11/B., IV. emelet; cégjegyzékszám:  00 18 131000; adószám: 18131000-1-41) által a www.eletbiztositasicsucstalalkozo.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

1.2 Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

2. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Pénzkultúra Alapítvány
Székhely: Budapest 1051, Szent István tér 11/B., IV. emelet
Telefonszám: +36 1 385 2487
E-mail-cím: penzkultura@penzkultura.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Kapcsolatfelvételhez és/vagy hírlevél feliratkozáshoz a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail-cím

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (például IP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3 -törölt.

3.4 A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. A jelen tájékoztatóban megjelölt gazdasági társaságokhoz csak a feladatuk ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adatot továbbítjuk. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat).

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MÓDJA ÉS CÉLJA

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított, bérelt szerverein, illetve bizonyos esetekben papíralapon irattárban tárolja. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról, így például a szerveren történő adathozzáférést naplózza, így az mindig ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki fért hozzá.

4.3 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.4 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.

4.5 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.6 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.7 A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja részben jogi kötelezettség teljesítése (a számlázás miatt), részben szerződés teljesítése (a szerződéses feltételek alapján), részben jogos érdek (csalások megelőzése, direkt marketing), ezeken túl pedig jogalap még az érintett hozzájárulása.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5.3 A szolgáltatás alapfeltétele a szerződéses jogviszony és az adójogszabályok szerinti számlázási adatok kezelése, így a megadott személyes adatok egy része jogérvényesítéshez és hatóság felé való elszámoláshoz szükséges, így jogi kötelezettség teljesítéséhez jogos érdek alapján kezelhető, ezek törlése nem kérhető alanyi jogon.

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA

6.1 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személy irányába
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:

Neve: 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 085 Budapest Horánszky u. 23.
Adószám: 14451722-2-42
EU adószám: HU14451722

e-mail: info@3gteam.hu
telefon: +36 20 375 3196

Marketingszoftverként:
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

6.4 Adatvédelmi incidensnek tekintjük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Minden tudomásunkra jutott incidenst az Infotv. 15. § és a GDPR 33. cikk (5) bekezdés alapján adatvédelmi felelősünk a hatóság számára jelzi.

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az adatkezelés érintettje jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.

7.5 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: Budapest 1051, Szent István tér 11/B., IV. emelet
E-mail: penzkultura@penzkultura.hu

7.6 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. HÍRLEVELEK

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket –akár postai úton is – az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

VÁSÁRLÁS A WEBOLDALON

 1. A weboldalon megvásárolható jegy(ek) eladója a Pénzkultúra Alapítvány
  (székhely: Budapest 1051, Szent István tér 11/B., IV. emelet; cégjegyzékszám:  00 18 131000; adószám: 18131000-1-41; +36 1 385 2487; penzkultura@penzkultura.hu)
 2. Bankkártyával történő fizetés:
  A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kivá-lasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kár-tyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkár-tyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.
  A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
 3. Megrendelés lemondásának módja és feltételei, elállás joga
  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő , vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  Ha a Vevő a díjat esedékességkor nem vagy nem teljes egészében fizeti meg, Eladó jogosult a Megrendelő konferencián való részvételi szándékát regisztrációjától függetlenül, az esedékes díjak megfizetéséig felfüggeszteni, a Vevő előzetes értesítése mellett. Az Eladó jogosult továbbá ilyenkor újabb regisztráció elfogadását megtagadni vagy az esedékes regisztrációs díj megfizetéséhez kötni.
  A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés kizárólag írásban mondható le. Lemondása esetén, a lemondással érintett konferencia regisztrációs díjának 100%-ban köteles kötbér jogcímén Eladó számára megtéríteni.
  Fentiek tudomásulvételével a konferencián való részvételétől a Vevő elállhat.
 4. Reklamáció: az Alapítvány email és/vagy postai címén írásban.
 5. Szállítási feltételek
  A részvételi díj kifizetésének megérkezése után, Eladó online, a vásárló által megadott e-mail címre küldi (48 órán belül) a részvételre jogosító jegyet.